ᠵᠢᠦᠳᠤᠤᠴᠢᠳ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ︽ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︾ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠵᠢᠦᠳᠤᠤᠴᠢᠳ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ︽ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︾ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠡᠴᠠ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠦᠳᠤᠤᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ︽ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 8 – 9 ᠪ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ︽ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︾ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ 122 ᠣᠷᠤᠨ ᠪ 766 ᠵᠢᠦᠳᠤᠴᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ 21 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠂ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠠᠴᠠ ᠄

 •     48 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠮ᠊·ᠤᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠭ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠂
 •    52 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ  ᠪ᠊· ᠬᠤᠷᠯᠤᠳᠤᠢ ᠂ ᠯ᠊·ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠠᠷᠠᠮ ᠂
 •      57 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠳ᠋᠊·ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ
 •     63 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ  ᠪ᠊·ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠂ ᠪ᠊·ᠭᠠᠩᠬᠠᠶᠢᠴᠢ ᠂
 •    70 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠮ᠊· ᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠂
 • – 78  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠣ᠊·ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠠᠷ ︔

ᠡ‍ᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠄

 • 60 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠯ᠊· ᠦᠨᠢᠪᠤᠯᠤᠳ ᠂ ᠳ᠋᠊·ᠠᠮᠤᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠂
 • 66 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠭ᠊·ᠬᠡᠷᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠶᠤ᠊·ᠪᠠᠰᠠᠬᠦᠦ ᠂
 • 73 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠳᠦ ᠭ᠊·ᠣᠳᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠴ᠊·ᠴᠤᠭᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠂
 •   81 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠣ᠊·ᠤᠤᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠂ ᠨ᠊· ᠳᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ ᠂
 •   90 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠭ᠊·ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂
 • – 100 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠯ᠊·ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠂
 • +100 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠨ᠊·ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠥ᠊·ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠵᠢᠦᠳᠤᠤᠴᠢᠳ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠢᠦ᠋ᠰᠰᠸᠯᠳᠤᠷᠢᠹ ᠤᠨ ︽ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠃
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ