ᠡ‍᠊ ·ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ 427᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠡ‍᠊ ·ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ 427᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠮᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠡ‍᠊· ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ 427᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠳᠤ ᠮᠠᠺᠰ ᠭᠷᠦ᠋ᠫ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠤᠳᠣ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋᠊·ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ᠋᠊·ᠰᠡᠷᠡᠩᠵᠢᠭᠮᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠤᠢᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠴᠦ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  Breeders cup  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ 908 ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠢᠯᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ