190 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡ | News.MN

190 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡ

︽ᠮᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ︾ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ︽ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ︾ 2019 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠂ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠂ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠥᠪᠥᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠤᠯ ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ – ᠤᠰᠤ ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠲᠤ – ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ 190 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂  ᠡᠭᠡᠮᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ