ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠣᠨᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠬᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ | News.MN

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠣᠨᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠬᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ

 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠨ᠊·ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠨ᠊·ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ 25 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠪ ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ 2019 ᠣᠨ ᠪ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 7 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠨ᠊·ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠬᠤᠤᠯᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠮ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠂ 40 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍᠊·ᠠᠵᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠭ᠊·ᠡ‍ᠯᠳᠡᠪᠸᠴᠢᠷ ᠂ ᠰ᠊·ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠮ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠤᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ 2019 ᠣᠨ ᠪ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 10 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ ᠨ᠊· ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠡ‍᠊·ᠠᠵᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ ᠂ ᠭ᠊·ᠡ‍ᠯᠳᠡᠪᠸᠴᠢᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ 19 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ ᠨ᠊·ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠡ‍᠊·ᠠᠵᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠭ᠊·ᠡ‍ᠯᠳᠡᠪᠸᠴᠢᠷ ᠂ ᠰ᠊·ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ  ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ