ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ 22.6 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ 22.6 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠪ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ 11.8 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠪ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠲᠤ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠣᠳᠣ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ 15000 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠭ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ 3000 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ 22.6 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ︽ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠷᠡᠲ᠋ᠸᠬᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ︾ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠳᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠪᠲᠦᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠨᠤᠤᠰᠣ ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ 2000 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠪᠲᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠪ ᠨᠤᠤᠰᠣ ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ 1500 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ