ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠡᠨᠳᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠡᠨᠳᠡᠵᠡᠢ

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ 15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ 4  ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠃

ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠡᠴᠠ 2019 ᠣᠨ ᠪ 9  ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠦᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ CH  ᠤᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠥᠭᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠯᠢᠵᠤ 5 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠂ 4 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ᠂ 1 ᠨᠠᠰᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠱᠠᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ 2.5 см ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ