ᠨ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

 ᠨ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠂  King Tug  ᠬᠤᠴᠢᠲᠤ ᠨ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠭ᠊· ᠷᠸᠰᠰᠸᠯ  ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ IBO ᠪᠣᠯᠤᠨ WBC ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 8᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠨ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠺᠰᠴᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠵᠢᠨᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠮᠥᠴᠡ ᠵᠢ ᠯᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ