ᠳ᠋᠊·ᠳᠠᠸᠠ ᠣᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ | News.MN

ᠳ᠋᠊·ᠳᠠᠸᠠ ᠣᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠬᠡᠲᠦ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳ᠋᠊·ᠳᠠᠸᠠ ᠣᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠫᠦᠲ᠋ᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠨᠨ 2020 ᠣᠨ ᠪ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 5 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ ᠃

ᠫᠦᠲ᠋ᠢᠨ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳ᠋᠊·ᠳᠠᠸᠠ ᠵᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ  ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ 80 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠷᠰᠠᠭ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠸᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠩᠰᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡ‍ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠤᠳ  ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ