ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠢ  ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ | News.MN

  ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠢ  ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ︽ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ 2020︾ ᠵᠤᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ  ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠰᠤᠱᠸᠲ ᠫᠷᠸᠰᠰ ᠠᠭ᠍ᠸᠨᠲᠯᠢᠭ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ  ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ