︽ᠲᠥᠮᠦᠰᠦ︾ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠡ‍ᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠢᠫ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠠᠢ | News.MN

︽ᠲᠥᠮᠦᠰᠦ︾ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠡ‍ᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠢᠫ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠠᠢ

ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠯᠠᠶᠢᠪ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡ‍ᠯ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠪ᠊· ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠳᠤ ︽ᠲᠥᠮᠦᠰᠦ︾ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠴᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠂ ᠡ‍ᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨ᠊·ᠱᠢᠷᠦᠨ – ᠡ‍ᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ︾  ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠢᠫ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠵᠢᠨᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ