ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠪᠰᠦᠬᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠡ‍ᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 2 – 4 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠺᠤᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 2 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠯ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ 20᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ︽ ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠶᠠᠷ︾ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠰᠡᠲᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠂ ᠬᠤᠢᠢᠮᠤᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠴᠠ ᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠲᠠᠨ ᠪ ᠬᠤᠲᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ