ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠦᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ | News.MN

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠦᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ

ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 200 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠯᠭᠡ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2.5 ᠵᠢᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠡ‍ᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠂ 1.5 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 4 – 6 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ 45 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠡ‍ᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠡᠳᠬᠦᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠤᠰᠣ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠤᠯ᠂ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 75᠎ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ