︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ︾ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠪ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ | News.MN

︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ︾ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠪ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ

︽ᠢᠩᠭᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ︾ ᠂ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠤ︾ ᠂ ︽ᠡ‍ᠵᠡᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋᠊· ᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ︾︵Veins of the World ︶ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨA ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ- ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠪ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃  ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ︾ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠂ ᠠᠦᠰᠲ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ