︽ᠴᠤᠢᠢᠵᠤᠩ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠮᠦᠽᠧᠢ︾ 1.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ  ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

 ︽ᠴᠤᠢᠢᠵᠤᠩ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠮᠦᠽᠧᠢ︾ 1.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ  ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ︾᠎ ᠡᠴᠠ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ 22 ᠣᠷᠤᠨ ᠪ 25 ᠤᠪᠶ᠋ᠸᠺᠲ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ︽ ᠴᠤᠢᠢᠵᠤᠩ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠮᠦᠽᠧᠢ︾ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠃

︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ︾ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠᠵᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠮᠬᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ︾ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ