The Hu ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠨ᠎ᠠ  | News.MN

The Hu ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠨ᠎ᠠ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ The Hu ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡᠨ ᠦ 10.45 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠭᠸᠷᠮᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
The Hu ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ  ᠬᠢᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18  ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠽᠢᠯᠠᠨᠳ᠋᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 55 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠣᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ