ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠢᠯᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ 13 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ  | News.MN

ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠢᠯᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ 13 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠯᠤᠶᠢᠪᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ 《ᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠ》 ᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠯᠤᠶᠢᠪᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃
ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠯᠢᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠯᠤᠶᠢᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ 2 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2017 ᠣᠨ ᠳᠤ 6.4 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ᠂ 2018 ᠣᠨ ᠳᠤ 9.9 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2019 ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 13 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ