BTS ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ Map of the Soul᠄ 7  ᠭᠡᠬᠦ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  | News.MN

BTS ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ Map of the Soul᠄ 7  ᠭᠡᠬᠦ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ 

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ BTS ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ Time  ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃  ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠣᠮᠣᠭ Map of the Soul᠄ 7 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ