ᠶᠣ᠊∙ᠴᠣᠭ ︽ᠤᠷᠲ︾ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ  | News.MN

ᠶᠣ᠊∙ᠴᠣᠭ ︽ᠤᠷᠲ︾ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ  ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠣ᠊∙ᠴᠣᠭ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ︽ᠤᠷᠲ︾ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ  ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠲᠯᠤᠪ ᠤᠨ ᠡᠺᠰᠫᠧᠳᠢᠼ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠣᠹᠢᠼᠧᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ︽ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︾ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠠᠰᠤᠭ︾ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ