ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ  | News.MN

ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ 

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠦᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ︽ᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ︾ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05-06 ᠍ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴ∙ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠳ∙ᠣᠳᠬᠣᠨᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ᠄  ᠴ∙ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠪᠠᠶᠠᠷ 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ︔ ᠳ∙ᠣᠳᠬᠣᠨᠬᠦᠦ 2 ᠍ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ︔
ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ᠄ ᠳ∙ᠣᠳᠬᠣᠨᠬᠦᠦ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ︔  ᠴ∙ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠪᠠᠶᠠᠷ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ