3×3  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠣᠫ-100 ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ  | News.MN

3×3  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠣᠫ-100 ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ 

FIBA 3×3 ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ︵2020.01.07︶ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 3×3 ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠫ-100 ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠳ∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠨᠢᠮ᠎ᠠ No.44 ︵ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ︶︔ ᠡ᠊∙ᠳᠦᠯᠭᠡᠨ No.53 ︵ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ︶ ︔ ᠡ᠊∙ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ No.69 ︵ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ︶ ︔ ᠠ᠊∙ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ No.77 ︵ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ︶  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ