ᠽ∙ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ  | News.MN

ᠽ∙ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠰᠠᠨ ᠽ∙ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠥᠮᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21᠍ ᠳᠦ 461᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠦ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠬᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪ ᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ︾ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃  ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠽ∙ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ︽ᠪᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠡ᠂ ᠬᠡ ᠂ ᠬᠡ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠵᠢᠷᠭᠢᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ