ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠴᠢᠳ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ  | News.MN

ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠴᠢᠳ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ 10 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ︾ MGL-1 Fighting Championship ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠂ ᠲᠤᠸᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

  • 57 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ᠄ ᠭ ᠂ ᠵᠣᠯᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠂ ᠪ∙ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ︔ ᠼ ∙ ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ- ᠭ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ︔
    • 66  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ᠄ ᠥ᠊᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ︔ ᠥ᠊∙ᠳᠠᠸᠠᠵᠠᠮᠰᠤ – ᠬ∙ᠲᠥᠷᠦᠪᠠᠶᠠᠷ︔
  • 70 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ᠄ ᠪ∙ᠲᠦᠮᠡᠨᠬᠦ᠋ᠰᠡᠯ ᠨ ∙ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ  ︔
  • 57 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ︾  ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ
    ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ︵ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ︶-  ᠪᠠᠳᠮᠠᠼᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢᠶ᠋ᠸᠪ  ︵ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ︶

• 66ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ
ᠪ ᠂ ᠡᠩᠬᠡ-ᠣᠷᠭᠢᠯ –  ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠠᠨ ︵ᠲᠤᠸᠠ︶
• 61 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ  ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ
ᠪ᠂ ᠠᠵᠠᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ – ᠸᠠᠰᠡᠯᠸ ᠳ᠋ᠸᠨᠢᠰ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠪᠢᠴ ︵ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ︶
• 70  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ
ᠪ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠵᠤᠷᠢᠭ –  ᠺᠢᠦ᠋ ᠬᠠᠶᠢᠯᠢᠨ ︵ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ︶

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ