ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠲᠡᠢ  | News.MN

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠲᠡᠢ 

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ᠂ 27 ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ 34 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠲᠡᠢ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠪᠳᠣ᠂ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ᠂ ᠤᠪᠰᠤ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ᠂ ᠲᠥᠪ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠬᠦ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠰᠴᠦ ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠮᠥᠰᠥᠲᠥᠬᠦ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠲᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ