︽ᠲᠡᠷᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ᠪᠡᠷ ᠪ∙ᡀᠠᠮᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ  | News.MN

 ︽ᠲᠡᠷᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ᠪᠡᠷ ᠪ∙ᡀᠠᠮᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ 

︽ᠲᠡᠷᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪ∙ᡀᠠᠮᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ 2020 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠲᠡᠢ ᠮᠢᠰᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ