ᠳ∙ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠰᠠᠺᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾  ᠳᠦ ᠵᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ  | News.MN

ᠳ∙ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠰᠠᠺᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾  ᠳᠦ ᠵᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 

ᠣᠰᠠᠺᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 94 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 307᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ 227᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 534  ᠵᠢᠦᠳᠤᠴᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 10᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ 4᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 14 ᠵᠢᠦᠳᠤᠴᠢ ᠵᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 57 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠳ∙ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠯ∙ᠦᠨᠢᠪᠤᠯᠤᠳ᠂ ᠡ᠊∙ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠤᠯᠤᠳ᠂ ᠭ∙ᠬᠡᠷᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠭ∙ᠤᠳᠤᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠣ᠊∙ᠤᠤᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂

ᠨ∙ᠳᠠᠭᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠂ ᠭ∙ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠯ∙ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠨ∙ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠣ᠊∙ᠴᠡᠴᠡᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ︔ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠮ∙ᠦᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠯ∙ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠠᠷᠠᠮ᠂ ᠳ∙ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪ∙ᠭᠠᠩᠬᠠᠶᠢᠴᠢ  ᠨᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ