ᠮ∙ᠴᠡᠪᠡᠯᠮ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠪᠠ  | News.MN

ᠮ∙ᠴᠡᠪᠡᠯᠮ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠪᠠ 

︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠰᠰ 2019︾ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠮᠢᠰᠰ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠡᠢ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ