ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶ᠋ᠸᠺᠸᠤᠨᠳᠤ᠋  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ  | News.MN

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶ᠋ᠸᠺᠸᠤᠨᠳᠤ᠋  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ 

ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7-10 ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶ᠋ᠸᠺᠸᠤᠨᠳᠤ᠋  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠶ᠋ᠸᠺᠸᠤᠨᠳᠤ᠋  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠶ᠋ᠸᠺᠸᠤᠨᠳᠤ᠋  ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ︾ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠃
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ∙ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠲᠦ᠋ᠷᠤ᠂ 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡ᠊∙ᠨᠢᠮ᠎ᠠ-ᠣᠰᠣᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠮ∙ᠬᠠᠰᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠ᠊∙ᠠᠵᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠺᠦᠷᠰ ᠦᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠮ∙ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠺᠦᠷᠰ ᠦᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠼ∙ᠪᠠᠲᠤ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂  ᠮᠦᠨ ᠼ∙ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠠ᠊ ∙ᠠᠵᠠᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ