︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ︾ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠳᠦ ᠤᠨᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ  | News.MN

 ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ︾ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠳᠦ ᠤᠨᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ᠂ ︽ᠮᠠᠺᠰ︾ ᠭᠷᠦ᠋ᠫ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ ∙ ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ Mongolian Groom  ︵ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ︶ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠤᠨᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ Breeders’ Cup ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠩᠲ᠋ᠠ-ᠠᠨᠢᠲ᠋ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ︾ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠧᠯ ᠰᠸᠳᠢᠯᠯᠤ᠋ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃
︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ︾ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠯ ᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠨᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ ᠃  ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ︾ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ 17 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ 597141 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ