ᠨ∙ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠡᠢ  | News.MN

ᠨ∙ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠡᠢ 

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠦᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ