ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ︽ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ︾ | News.MN

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ︽ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ︾

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠮᠪᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠲᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ︾ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 19 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ UB palace ᠤᠨ ᠺᠣᠨᠼᠧᠷᠲ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠧᠰᠲᠷᠠᠳ᠋᠂ ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ᠂ ︽ᠬᠠᠲᠤᠨ︾ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ