ᠯ∙ᠪᠠᠯᠬᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠠᠢ  | News.MN

ᠯ∙ᠪᠠᠯᠬᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠠᠢ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠷᠣᠺ ᠫᠣᠫ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠪᠠᠨ  ︽ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠪᠣᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ UBS ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠯ∙ᠪᠠᠯᠬᠠᠵᠠᠪ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠶᠣ᠊∙ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ︵10.29︶ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠠᠯᠯᠸᠭ᠍ᠷᠤ᠋︾ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ