600 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠠᠢ  | News.MN

600 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠠᠢ 

2019 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 19᠄00 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ  ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨᠰᠤᠬᠠᠶᠢᠲᠤ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨM ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠷᠭᠡᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 24 ᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠢ 600 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ 6 ᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠢ 143 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ  ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ