ᠨ∙ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ  | News.MN

ᠨ∙ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠨ∙ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ᠂  ᠲᠠᠪᠤᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ  ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠶᠢ  ᠪ∙  ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠨ∙ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ  ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠴᠤ ᠵᠢᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ