ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳ∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ  | News.MN

 ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳ∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ММС ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠭ ФИБА᠍ ᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠷᠡᠨᠫᠷᠢ ᠵᠸᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠷᠡᠨᠫᠷᠢ ᠳᠦ13᠄10 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠰᠯᠤᠨᠢᠸᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠢᠷᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠷᠡᠨᠫᠷᠢ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠵᠸᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠷᠡᠨᠫᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ MVP ᠍ ᠪᠡᠷ ᠳ∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ