200-300 ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ  | News.MN

200-300 ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ 

ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠫᠠᠷᠺ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ 1200 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ 2021 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰ  ᠤᠨ 80 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠷᠺ  ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  200-300 ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ