ᠡ᠊∙ᠮᠦᠩᠬᠡᠳᠦ᠋ᠯᠦ᠂ ᠴ∙ᠨᠢᠮᠠᠵᠤᠯᠠ ᠨᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ  | News.MN

ᠡ᠊∙ᠮᠦᠩᠬᠡᠳᠦ᠋ᠯᠦ᠂ ᠴ∙ᠨᠢᠮᠠᠵᠤᠯᠠ ᠨᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ 

ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ︵2019.09.18︶ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠼ∙ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮ∙ᠠᠩᠬᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠭ∙ᠠᠨᠤᠵᠢᠨ᠂ ᠡ᠊∙ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠴ∙ᠨᠢᠮᠠᠵᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠡ᠊∙ᠮᠥᠨᠳᠥᠯ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 55  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠴ∙ᠨᠢᠮᠠᠵᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 67 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠡ᠊∙ᠮᠦᠩᠬᠡᠳᠦ᠋ᠯᠦᠨᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴ∙ᠨᠢᠮᠠᠵᠤᠯᠠ D ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 67 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠥᠯᠳᠥᠬᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯᠲᠤ ᠡ᠊∙ᠮᠥᠨᠳᠥᠯ C ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ  ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠦᠨ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ