ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠡᠮᠥᠰᠬᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ  | News.MN

 ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠡᠮᠥᠰᠬᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ 

︽ ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋ 2020︾ ᠵᠤᠨ ᠤ  ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ Michel᠊Amazonka ᠪᠷᠡᠨᠳ᠋ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 13 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠡᠴᠡ 8 ᠶᠢ ᠨᠢ Michel᠊Amazonka᠂ 5  ᠶᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠮᠢᠽᠤᠨᠤ᠋ ᠪᠷᠡᠨᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ