ᠸᠠᠯᠢᠶᠤᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ 5.6-8.1  ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠠᠢ  | News.MN

 ᠸᠠᠯᠢᠶᠤᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ 5.6-8.1  ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠠᠢ 

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ 2661.55 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ 8.1  ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ 386.98 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ 5.6  ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ 42.06 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ 7.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ