ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ 217 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ  | News.MN

ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ 217 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ 

ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ 217 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ 247.3 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ 217.4 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 14.8 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ 29.9 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ 86.4 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ 30 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠣᠨᠣᠭ᠂ 11.6 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ 90᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠨᠣᠭ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ 30 ᠍ ᠠᠴᠠ 90 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ᠂ ᠬᠣᠩᠺᠣᠩ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷᠺ ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ᠂  ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ