ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠠᠢ | News.MN

 ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠠᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ  ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ  ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 177.8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 50 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ 88.9 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ 86.6 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ 1-9 ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ 88.9 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 48.8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ 54.9 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ 35.4 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 39.8 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 2.1 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 2.4 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 2.6 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 2.9 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ