ᠬᠠᠺᠤᠬᠤ᠋᠂ ᠬᠠᠺᠤᠷᠶᠤ᠋ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠬᠠᠺᠤᠬᠤ᠋᠂ ᠬᠠᠺᠤᠷᠶᠤ᠋ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠦᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠠᠺᠤᠷᠶᠤ᠋ ᠮ∙ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠺᠤᠬᠤ᠋ ᠮ∙ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠽᠸᠺᠢ ᠂ ᠭᠤᠶ᠋ᠸᠳᠤ᠋ ᠂ ᠲᠠᠺᠠᠶᠠᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠺᠠᠺᠸᠱᠤ᠋ ᠂ ᠭᠷᠦᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠲᠠᠴᠢᠨᠣᠰᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠤᠯᠠᠲᠠᠳ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠠᠺᠤᠬᠤ᠋ ᠂ ᠬᠠᠺᠤᠷᠶᠤ᠋ ᠨᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠠ᠊∙ᠢᠴᠢᠨᠨᠣᠷᠪᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪ∙ᠮᠥᠩᠬᠡ-ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ