ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠺᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠪᠡ | News.MN

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠺᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠪᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠷᠣᠺ ᠫᠣᠫ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ︽ᠬᠤᠷᠳᠤ︾ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠺᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ︽ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ  ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ︾ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ Оn`n off   ᠫᠷᠤᠳᠠᠺᠱᠢᠨ ᠤ ᠲ∙ ᠨᠠᠩᠰᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ︽ᠬᠤᠷᠳᠤ︾ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠳ∙ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠺᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠫᠡᠢᠵ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ︽ᠬᠤᠷᠳᠤ︾ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠨᠢ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠴᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠷᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳ ᠁ ᠪᠢ ︽ᠬᠤᠷᠳᠤ︾ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠥᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ 20 ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ