ᠲᠥᠯ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ 95.9 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  | News.MN

ᠲᠥᠯ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ 95.9 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 

ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 29.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ 76.3 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠯᠯᠡᠵᠦ᠂ 22ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 116ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠥᠯ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠥᠯ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ 95.9 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭᠳᠠᠯ 639.6 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ 0.96  ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠣᠭᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠪᠰᠤ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ 40 ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ 0.0-82.0 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠨᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ