ᠠᠮᠦᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  | News.MN

ᠠᠮᠦᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ  ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠡ᠊∙ᠠᠮᠦᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠯᠸᠷᠮᠤ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠠᠰᠰᠢᠮᠣ︾ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ Pagliacci ᠪᠤᠶᠤ ︽ᠬᠡᠷᠦᠮᠡᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠳ︾ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15᠂ 16᠂ 21᠂ 23 ᠍ ᠳᠦ  Pagliacci ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢ  ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠡ᠊∙ᠠᠮᠦᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠠᠧᠰᠲᠷᠣ ᠫᠯᠠᠰᠢᠳᠤ᠋ ᠳ᠋ᠤᠮᠢᠩᠭᠤ᠋ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14᠂ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠷ∙ᠰᠤᠹᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠵ∙ᠸᠸᠷᠳ᠋ ᠦᠨ ︽ᠨᠠᠪᠤᠺᠣ︾ ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ