ᠳᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠢᠷᠦ ᠬᠢᠯᠢ  ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ  | News.MN

ᠳᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠢᠷᠦ ᠬᠢᠯᠢ  ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ 

ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ︵2019 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10︶ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠸᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ B ᠨᠢ 23 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠢᠷᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
B ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠬᠢᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ 22 ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 23 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠢᠷᠦ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ