ᠣ᠊∙ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠤᠨᠤᠳᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  | News.MN

    ᠣ᠊∙ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠤᠨᠤᠳᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠤᠨᠤᠳᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠬᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠣ᠊∙ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ᠂ ᠤᠪᠰᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠷᠱᠷᠦ᠋ᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 2100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ 21 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠣ ᠊ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠦ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬ∙ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠰᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠣ᠊∙ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠳᠡᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ 5039-508082 ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣ᠊∙ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠣ᠂ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ