ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ  | News.MN

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ 

︽ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ 2022︾ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2023 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 06.06 ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠤᠰᠰᠠᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠂ ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠤᠰᠰᠠᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 2᠄0 ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠳᠦ ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠤᠰᠰᠠᠯᠠᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ