ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠴᠢᠳ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ  | News.MN

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠴᠢᠳ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ 

ᠳ∙ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ FIBA 3×3 U18 World Cup 2019 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂  ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 20᠄16 ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃
18 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ 3× 3 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 20 ᠪᠠᠭ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠂ ᠭᠷᠦᠽᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠸᠯᠠᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ C ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ  ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ  ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠸᠯᠠᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ