ᠪᠠᠲᠤᠪᠤᠯᠤᠳ ︽ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠰᠠ︾᠍ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ | News.MN

 ᠪᠠᠲᠤᠪᠤᠯᠤᠳ ︽ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠰᠠ︾᠍ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠼ ∙ ᠪᠠᠯᠳᠣᠷᠵᠢ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ︽ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠰᠠ︾ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢ 20  ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠭ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠭ∙ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠲᠤᠪᠤᠯᠤᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ  ︽ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠰᠠ ︾  ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠲᠤᠰᠴᠦ ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ