︽ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ︾ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

︽ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ︾ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪ∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠄ᠱᠣᠷᠣᠩ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠂ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠱᠣᠷᠣᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠥᠨᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ︽ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ︾ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠄ ᠪ∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠡᠪᠡᠷ᠃ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠱᠣᠷᠣᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪ∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ︽ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ︾ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠦᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠨ ᠂ ᠬᠡᠷᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠ ᠭᠡᠳ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ  ᠤᠹᠹᠱᠤᠷ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂  ᠰᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ 2015 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 700 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠠᠨᠢ  ᠬᠤᠷᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃  ᠰᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠶᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠠᠮᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃  ᠰᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠺᠦ᠋ᠷᠣᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃  ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠭᠦᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ